opGROEIsymposium 2021

Zaterdag 9 oktober 2021 • De Schuilplaats Ede

gepubliceerd: zaterdag, 20 februari 2021

In 2021 staat er weer een opGROEIsymposium gepland en wel op zater­dag 9 ok­to­ber. We hebben als locatie gekozen voor De Schuil­plaats te Ede van de Evan­ge­lische Ge­meen­te. De ruime zaal en diverse multi­func­tionele ruimtes voor de work­shops en de lunch bie­den voldoende gelegen­heid het pro­gram­ma te volgen met inachtne­ming van de - moge­lijk dan nog steeds gel­dende - corona­maat­re­ge­len.

God­de­lijke diver­si­teit

Gender als ingeweven of inge­ge­ven

Het thema van het symposium is dit keer God­de­lijke diver­si­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven. Uitgaande van Gods schep­ping van de mens ‘als man en vrouw’ gaan de sprekers in op ont­wik­ke­lingen in de hui­dige maat­schap­pij waarin deze twee­de­ling steeds vaker wordt ontkend. Mensen wordt voorge­hou­den dat wat je je voelt, man of vrouw of iets daar tussenin, niet lan­ger hoeft te passen bij hoe je bio­lo­gisch bent geboren. Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van het beeld dat de Kerk heeft over de schep­ping en ten opzichte van onze roe­ping als mens?

 

De grote zaal van De Schuilplaats

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •