Save-the-date OpGROEIsymposium: 28 t/m 30 juni 2019

gepubliceerd: zondag, 23 december 2018
Save-the-date OpGROEIsymposium: 28 t/m 30 juni 2019

Sinds 2014 heeft er drie keer een opGROEIsymposium plaats­ge­von­den in Hilversum. Deze bij­een­komsten zijn bedoeld om ouders, opvoe­ders, pas­to­raal werken­den, docenten en andere belang­stel­len­den te onder­steunen bij de seksuele opvoe­ding.

Aan­slui­ten bij Inter­na­tio­naal symposium

In 2019 zal het opGROEIsymposium aan­slui­ten bij een inter­na­tio­naal Symposium, name­lijk het vijfde ‘Inter­na­tio­nal Symposium Theology of the Body’, wat zal plaats­vin­den van vrij­dag 28 t/m zon­dag 30 juni 2019 in Rolduc (Kerkrade).

U bent van harte uit­ge­no­digd om aan dit Inter­na­tio­nale Symposium deel te nemen. Mocht deelname aan een tweedaags symposium voor u niet haal­baar zijn, dan het is ook moge­lijk om alleen zater­dag 29 juni 2019 deel te nemen. Op deze dag zal de organi­sa­tie van het OpGROEIsymposium ook een aantal work­shops aanbie­den, zoals u dat van ons gewend bent.

Breed palet aan sprekers en on­der­wer­pen

De organi­sa­tie van het inter­na­tio­nale Symposium heeft gekozen voor een breed palet aan on­der­wer­pen en sprekers. Zij zullen vanuit hun eigen vak­ge­bied laten zien hoe de chris­te­lijke kijk op de mens in de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ van paus Johannes Paulus II tot uitdruk­king komt. Zo zullen er naast theologen en filosofen ook sprekers uit het medische veld, het onder­wijs en de poli­tiek aan het woord komen.

Prak­tische in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over het inter­na­tio­nale Symposium en de bijdrage door het OpGroei­sym­po­sium voor de zater­dag volgt spoe­dig. U kunt alvast meer lezen over eer­dere symposia Theology of the Body (in het Engels).

Wij wensen u gezegende Kerst­da­gen en hope­lijk tot in juni!

Het organi­sa­tie­team van het OpGROEIsymposium

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •