Interessante workshops nader uitgewerkt

gepubliceerd: woensdag, 6 september 2017
foto: Wim Koopman
Interessante workshops nader uitgewerkt

Het mid­dag­pro­gramma van het opGROEIsymposium bestaat uit twee rondes met work­shops. De work­shops met Birgit Kelle en Monica Mertens vin­den één keer plaats, de overige work­shops twee keer. Op de dag zelf schrijf je je in voor de work­shop(s) die je wilt volgen.

In gesprek met Birgit Kelle

Birgit Kelle

Birgit Kelle geeft in de lezing in de ochtend een inkijkje in hoe de gen­der­ideo­lo­gie zich strate­gisch over Europa verspreidt. Zij stelt dat het tegen­ge­luid al snel als homo­foob of ‘hatespeech’ wordt bestem­peld. Voor zowel docenten als ouders is het volgens de Duiste jour­na­liste be­lang­rijk om je rechten te kennen en te weten hoe je zou kunnen rea­geren. In de work­shop is gelegen­heid met haar hierover in gesprek te gaan. 

Work­shop­lei­der: Birgit Kelle, Duitse jour­na­liste / publiciste en moe­der van 4 kin­de­ren.

Weer­baar­heid: voor kin­de­ren én ouders

Monica Mertens-Mom

In deze work­shop over weer­baar­heid enkele tips, ‘strijd­mid­de­len’, hand­vat­ten en na­tuur­lijk wat actie! Weer-baar-heid heeft te maken met kwets­baar­heid en ver­de­di­ging. Daartoe heb je kennis, inzicht en wijs­heid nodig. Maar ook strijd­mid­de­len om je gereed te maken voor het ‘gevecht’. Een gevecht met meer­dere vormen en gezichten op licha­me­lijk, gees­te­lijk, seksueel, spi­ri­tu­eel gebied. Weer­baar­heid staat nooit stil en duurt je hele leven lang, maar... de wedstrijd is al gewonnen!

Work­shop­lei­der: Monica Mertens-Mom, 33 jaar getrouwd, moe­der, oma en al vele jaren werk­zaam binnen gezin, kerk en samen­le­ving in ver­schil­lende rollen, o.a. als contextueel hulp­ver­le­ner, preventie­me­de­werker loverboypro­ble­ma­tiek, spreker, trainer weer­baar­heid( voor kin­de­ren en vol­was­se­nen.

Tips voor de seksuele opvoe­ding van jonge kin­de­ren (0-12 jaar)

Judith van Hoof

In deze work­shop ga je onder lei­ding van Judith en Flora nadenken over wat seksuele opvoe­ding voor jonge kin­de­ren kan inhou­den. Na een korte inlei­ding gaan we in groepjes aan de slag met een actuele casus. De work­shop sluiten we af met een aantal aan­dachts­pun­ten/tips voor de seksuele opvoe­ding van jonge kin­de­ren.

Work­shop­lei­ders: Judith van Hoof (pedagoge en moe­der van 4 kin­de­ren / tieners) en Flora Oor (moe­der van 5 kin­de­ren / tieners) 

Sociale media: do’s and dont’s (gericht op 11+)

Martijn en Veroniek Christ

In deze work­shop staat het thema centraal dat bij elke ouder­avond wel op een of andere manier aan bod komt: Social media, hoe pak je dat aan met je kin­de­ren.

De kloof tussen de virtuele wereld van tieners en hun opvoe­ders wordt belicht en hoe deze kloof kan wor­den gedicht. De work­shop geeft hand­vat­ten voor hoe je kin­de­ren en tieners kunt be­scher­men tegen de nare kant van de cyber­we­reld en bespreekt nog veel meer concrete en prak­tische tips. “Als we onze kin­de­ren goed willen opvoe­den, is het van belang dat we ons ver­die­pen in hun bele­vings­we­reld op het in­ter­net”, aldus Veroniek Christ.

Work­shop­lei­ders: Martijn en Veroniek Christ, 16 jaar getrouwd en ouders van 5 kin­de­ren in de leef­tijd van 13 jaar tot 8 maan­den. Martijn is mobili­teit adviseur binnen de politie en Veroniek is beleids­me­de­werkster voor jeugd en jon­ge­ren in het bisdom Roermond.

Seksuele opvoe­ding op school

Yvonne Koopman

Waarom is er op de basis­school aan­dacht voor lessen seksuele opvoe­ding en waarom aan steeds jon­gere kin­de­ren. Ouders wor­den soms onaange­naam verrast wanneer deze lessen, aan­ge­kon­digd of onaan­ge­kon­digd, een heel ander beeld schetsen van de bele­ving van seksua­li­teit dan zij in hun opvoe­ding mee willen geven. Aan de hand van enkele praktijk­voor­beel­den en concrete tips bespreken we de moge­lijk­he­den hoe ouders hierop zou­den kunnen rea­geren.

Work­shop­lei­ders: Yvonne Koopman (jour­na­liste en moe­der van 2 tieners) en Monique Dankers.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •