William Newton - “Wees niet naïef”

gepubliceerd: vrijdag, 3 oktober 2014
William Newton - “Wees niet naïef”

De Engelse hoog­le­raar William Newton hield de deel­ne­mers aan het opGROEIsymposium - ‘seksua­li­teit als opGAVE’ zater­dag 27 sep­tem­ber 2014 voor: “We moeten onze kin­de­ren onbeschaamd be­scher­men.”

“Tijden ver­an­de­ren zeggen ze wel eens. Ik kan niet zeggen dat we er sinds mijn jeugd op vooruit­ge­gaan zijn. Ik kon als kleuter nog gewoon kleuter zijn: knippen, plakken, de bouw­hoek, de poppen­hoek en het school­plein, terwijl de kleuter anno 2014 dankzij de regeltjes uit Den Haag en de bemoei­zucht van de GGD ook wordt las­tig gevallen met Cito-toetsen om te kijken of ze al goed genoeg kunnen rekenen en lezen en lessen op het gebied van seksuele voorlich­ting. En dan vragen we ons ondertussen af waarom onze kin­de­ren last hebben van faalangst en andere psy­chi­sche problemen en waarom ze steeds jon­ger seksueel actief zijn? Wat denken we nu zelf? Het zal wel aan mij liggen, maar ik bekijk met stijgende verba­zing de steeds vreem­dere wereld waarin ik mijn kin­de­ren elke dag opnieuw moet loslaten.”

Dit schrijft een bezorgde 39-jarige katho­lie­ke moe­der op haar Facebook­pa­gina. “Hoe zorg je er nog voor dat je kin­de­ren zo weinig moge­lijk last hebben van deze bemoei­zucht”, vraagt ze zich af en ze laat weten haar kin­de­ren des­noods thuis te hou­den wanneer voor seksuele voorlich­ting “de­fi­ni­tief wordt gekozen voor een methode van de GGD of die malloten van de Rutger Stich­ting”.

Vertrouwen en open­heid

Haar reactie is ken­mer­kend voor waar veel katho­lie­ke ouders te­gen­woor­dig mee worstelen. Kin­de­ren wor­den in de hui­dige maat­schap­pij op zoveel manieren beïn­vloedt, dat ouders de grip op de (seksuele) opvoe­ding dreigen kwijt te raken. Enkele katho­lie­ken en katho­lie­ke organi­sa­ties sloegen de han­den ineen en hiel­den zater­dag het opgroei­sym­po­sium ‘seksua­li­teit als opGAVE’, om katho­lie­ke ouders te onder­steunen in het be­ge­lei­den van hun kin­de­ren op weg naar volwassen­heid. In een sfeer van ver­trouwen en open­heid durf­den velen van de circa hon­derd deel­ne­mers toe te geven dat praten over seksua­li­teit met kin­de­ren niet een­vou­dig is.

‘Ware liefde’

De Engelse hoog­le­raar pas­to­rale theo­lo­gie aan het Inter­na­tio­naal Theo­lo­gisch Instituut in Oos­ten­rijk, William Newton, inspireerde de ouders en andere opvoe­ders vanuit de ‘theo­lo­gie van het lichaam’ van de heilige paus Johannes Paulus II. De visie van ‘JPII’ op seksua­li­teit (“vanuit de god­de­lijke liefde”) staat lijn­recht tegen­over die van de wereld (“seks als iets kli­nisch”), schetste Newton.

In zijn uitleg over de ‘theo­lo­gie van het lichaam’ stelde hij de totale zelfgave van de mens centraal. Ie­der­een is op een of andere manier ge­roe­pen zich­zelf te geven in ge­meen­schap, legde hij uit. “We zijn geschapen uit liefde en bestemd voor de liefde”, zei Newton. “Er is een verschil met dieren in hoe de mens de seksua­li­teit beleeft, omdat we geschapen zijn naar Gods beeld. Ons lichaam laat ons zien hoe we bedoeld zijn. Een man voor een vrouw en een vrouw voor een man.”

Ook lichtte Newton toe hoe contraceptie, seks voor het huwe­lijk, zelfbevre­diging en homo­sek­sua­li­teit “leugens” zijn die in tegen­spraak zijn met de volle­dige zelfgave en de taal van het lichaam. Newton is ervan “overtuigd dat ook de moderne geest deze waar­heid diep van binnen kent”. Hij verdui­de­lijkte dit door het voor­beeld te gebruiken van ver­liefde stellen die als teken van hun liefde een slotje aan een brug vastmaken en ver­vol­gens de sleu­tel in het water gooien. “De moderne mens weet diep van binnen dat ware liefde moge­lijk is, maar vraagt zich af of dat echt moge­lijk is.”

‘Onbeschaamd be­scher­men’

De (seksuele) opvoe­ding van kin­de­ren vergeleek Newton met de bouw van een huis. Naast een fun­dering en warmte van binnen moet het beschermd wor­den tegen weersinvloe­den. “We moeten fel, volhar­dend en onbeschaamd onze kin­de­ren be­scher­men tegen negatieve invloe­den. We zijn in strijd met andere invloe­den, zoals de media en vrien­den van onze kin­de­ren. We moeten ze, in het bij­zon­der op scholen, be­scher­men tegen gees­te­lij­ke schade, tegen het infec­te­ren van de geest. Ouders moeten zelf de controle nemen en hou­den over de opvoe­ding. We moeten radicaal zijn op dit punt.”

Desnoods zou­den ouders kun kin­de­ren van school moeten halen, vindt Newton. Daar­naast zou­den er betere onder­wijs­pro­gramma’s moeten komen die ouders in staat stellen kin­de­ren (seksueel) op te voe­den. “Wees niet naïef”, aldus Newton. “We strij­den tegen de ideo­lo­gie van het kwaad.” (Katho­liek Nieuws­blad / Pascal Beukers)

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •