Webinar - Hij zag dat het goed was

gepubliceerd: donderdag, 7 december 2023
wat: webinar op 15 sep­tem­ber over gen­der­ideo­lo­gie
titel: Hij zag dat het goed was - Gods plan voor man en vrouw is geen bouwpakket
gasten: Nicki Pouw-Verweij en Bart-Jan Spruyt

Na het inte­res­sante en succes­vol verlopen webinar ‘Hij zag dat het goed was - Gods plan voor man en vrouw is geen bouwpakket’, plaatsen we - op veler verzoek - de opname van het webinar op de site. Het begin van de online bij­een­komst op 15 sep­tem­ber is uit de opname verwij­derd van­wege privacy. Uiter­aard wordt wel het gehele gesprek met Nicki Pouw Verweij en Bart-Jan Spruyt weerge­ge­ven, evenals het tweede deel (na de pauze) waarin zij ant­woord geven op vragen die de deel­ne­mers hebben aange­le­verd. Een korte pauze met weergave van een pre­sen­ta­tie is in de opname behou­den.

Het on­der­werp van het webinar betreft de gen­der­ideo­lo­gie. De sprekers gaan in op de vraag wat het eigen­lijk is, hoe we daar binnen onze ge­zin­nen mee te maken krijgen en op kunnen rea­geren en wat de invloed ervan op onze samen­le­ving is. Het is een on­der­werp dat men mis­schien liever links laat liggen. Maar het thema is zodanig op de voor­grond aanwe­zig in het onder­wijs, het publieke debat en de (sociale) media, dat we onze ogen er niet voor mogen sluiten. De waar­dig­heid van elke mens verdient bescher­ming en die roe­ping kunnen we het best vervullen als we weten wat er speelt.

De organi­sa­tie opGROEIsymposium die het webinar heeft geor­ga­ni­seerd, is bereik­baar via info@opgroei­sym­po­sium.nl voor ver­dere vragen en opmer­kingen.

Pre­sen­ta­tie

Bij aan­vang, tij­dens de pauze en nadien werd een korte pre­sen­ta­tie getoond, die je hier ook kunt zien:

QR code voor een gift
QR code voor het
overmaken van een gift

Finan­ciële bijdrage

Het webinar werd geor­ga­ni­seerd door het opGROEIsymposium. Dit ini­tia­tief van en­thou­siaste ouders en geïn­te­res­seer­den is in 2013 ontstaan met als doel ouders en opvoe­ders te in­for­meren en te bemoe­digen in hun opvoed­taak rondom liefde en seksua­li­teit. Mis­schien wil je over­we­gen ons werk met een kleine bijdrage te onder­steunen. Veel dank daarvoor.

Volgende keer

In een volgend webinar willen we ingaan op de seksuele opvoe­ding in het gezin aan de hand van diverse ma­te­ri­alen. Aan bod komt o.a. het nieuwe thuis­pro­ject Het cadeau, 10 brieven over liefde, leven en lichaam. Dit project is bin­nen­kort te be­stel­len en momen­teel wordt een bijbe­ho­rende web­si­te ont­wik­keld waar veel bronnen en in­for­ma­tie op te vin­den zal zijn. Een datum voor het volgende webinar wordt nog bepaald. Houd onze web­si­te in de gaten of laat via e-mail weten dat je graag op de hoogte gehou­den wordt.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •