OpGROEIsymposium 2022 geannuleerd

gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022

De organi­sa­tie van het opGROEIsymposium heeft helaas moeten besluiten om de dag niet door te laten gaan. Hoewel er veel is gedaan om het symposium onder de aan­dacht te brengen van ouders, andere opvoe­ders en geïn­te­res­seer­den, bleef het aantal aanmel­dingen laag. De opzet van het symposium vraagt om een rede­lijke opkomst, omdat de dag mede bedoeld is voor ont­moe­ting en uit­wis­se­ling.

Het team buigt zich ko­men­de tijd over een moge­lijk alterna­tief op een andere datum.

Wie zich reeds opge­ge­ven had, ont­vangt per­soon­lijk bericht en uiter­aard wordt ook de toegangs­prijs terugbe­taald.

Het team van het opGROEIsymposium

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •