opGROEIsymposium 2022

Zaterdag 8 oktober 2022 - De Schuilplaats Ede

gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022

In het najaar staat weer een volgend opGROEIsymposium op het pro­gram­ma. Het symposium dat op zater­dag 8 ok­to­ber 2022 plaats­vindt in Ede heeft als thema:

Bouwen aan Vertrouwen

Over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk

Nadat we in 2014 een eerste opGROEIsymposium mochten hou­den, wor­den nu de voor­be­rei­dingen getroffen voor de eerste lustrum­editie. Doel van het symposium, en waarom het als centraal thema altijd de seksuele opvoe­ding heeft, lees je onderaan dit bericht. Nu eerst meer over de editie op 8 ok­to­ber 2022.

Ouders als eerste opvoe­ders

Ouders zijn de eerste opvoe­ders van hun kin­de­ren. Zij nemen de kin­de­ren vanaf jongs af aan mee in een ontdek­kings­reis van de wereld. De kin­de­ren leren, zowel in denken als doen en steeds passend bij hun leef­tijd, hoe de wereld in elkaar zit en wat hun eigen plaats daarin is. Hoe groter de wereld van je kind(eren) wordt, hoe meer mensen betrokken raken bij de opvoe­ding. Soms stuit je daarbij op dilemma’s, omdat er ver­schil­lende visies over opvoe­den zijn. Eén van de gebie­den waar dat het sterkst naar voren komt, is de seksuele opvoe­ding. Bij deze editie van het opGROEIsymposium staat de vraag centraal hoe je als ouders met hen die jouw gezin onder­steunen in de opvoe­ding - zoals school, familie, over­heid, Kerk - een goede band kunt opbouwen rondom de seksuele opvoe­ding.

Luister en praat mee

Ook bij deze editie zijn er drie lezingen, dit keer ver­zorgd door basis­school­di­rec­teur Loles Bobo Ruiz, Tweede Kamerlid en arts Nicki Pouw en pries­ter Luc Simons. In de mid­dag kun je in twee rondes kiezen uit vier ver­schil­lende work­shops. Zaken die aan bod komen, zijn bij­voor­beeld: Wat zijn de rechten van de ouders, hoe ga je het gesprek aan met school, wat zegt de Kerk over de plaats van de ouders bij de opvoe­ding? De work­shops zijn prak­tisch en brengen het on­der­lin­ge gesprek op gang aan de hand van stellingen. Ook presen­te­ren we het thuis­pro­ject ‘Het cadeau, 10 brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ als onder­steu­ning voor ouders om met hun kin­de­ren in gesprek te gaan over de on­der­wer­pen liefde, relaties en seksua­li­teit.

Op deze web­si­te vind je in het menu onder het tabje 'Symposium' meer in­for­ma­tie over het pro­gram­ma, de sprekers en de inhoud van hun lezing of work­shop. Tijdens de pauzes is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Details opGROEIsymposium 2022

thema: Bouwen aan Vertrouwen
Over gezonde relaties
tussen ouders, school en Kerk
sprekers: Luc Simons pr.
Nicki Pouw (Tweede Kamerlid en arts)
Loles Bobo Ruiz (schooldirectrice)
work­shops: Remco Bangma
Marieke Goes en Yvonne Koopman
Loles Bobo Ruiz
Gerdien Lassche
datum: zater­dag 8 ok­to­ber 2022
tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
locatie: De Schuil­plaats, Ede
entree: € 30 per persoon / € 55 per echtpaar
kin­de­ren 0-5 jaar gratis
stu­den­ten € 15
crèche: Opvang voor kin­de­ren 0-5 jaar
aanmel­den: Aanmeld­for­mu­lier
flyer: Flyer opGROEIsymposium 2022 (pdf)

Flyer en aanmel­den

Geef je snel op voor deze eerste lustrumeditie van het opGROEIsymposium. En nodig ook kennissen, vrien­den en medepa­ro­chi­anen uit. Er is opvang voor kin­de­ren tot en met 5 jaar. De lunch is geheel ver­zorgd. Mocht je flyers willen neerleggen, laat het dan even weten (info@opgroei­sym­po­sium.nl), dan sturen we het beno­digde aantal op.

Waarom altijd die aan­dacht voor de seksuele opvoe­ding?

Soms wordt ons de vraag gesteld waarom het opGROEIsymposium altijd over de seksuele opvoe­ding gaat. Er zijn toch zoveel meer on­der­wer­pen die bij het opgroeien en opvoe­den passen.

Dit is waarom: Sinds de kerndoelen van het basis­on­der­wijs (en de onder­bouw van het middel­baar onder­wijs) eind 2013 voor het eerst de toevoe­ging kregen om aan­dacht te beste­den aan seksua­li­teit en seksuele diver­si­teit, heeft het opGROEIsymposium katho­lie­ke opvoe­ders willen toerusten en onder­steunen. Ener­zijds door de liefde­volle en waar­dige kijk van de Kerk op liefde en seksua­li­teit voor het voetlicht te brengen en ander­zijds door een ont­moe­tings­plek te zijn waar ouders en andere opvoe­ders met elkaar in gesprek kunnen gaan, voor­beel­den kunnen uitwisselen en elkaar kunnen bemoe­digen. Praten over liefde, relaties en seksua­li­teit maakt net zoveel onder­deel uit van de opvoe­ding als bij­voor­beeld leren tan­denpoetsen of omgaan met verdriet. Toch blijkt het lang niet altijd een­vou­dig te zijn het juiste moment of de juiste woor­den te vin­den om er met elkaar over te spreken. En dat kan gel­den voor ouders onderling, voor ouders en kin­de­ren, voor ouders rich­ting familie, vrien­den en kennissen en ook voor ouders rich­ting school en Kerk.

Daar komt bij dat de gelo­vi­ge visie op de mens en de plaats van de seksua­li­teit binnen die mens­vi­sie door het grootste deel van de hui­dige samen­le­ving niet (meer) wordt gedeeld of begrepen. Het team van het opGROEIsymposium denkt dat de chris­te­lijke visie op relaties en seksua­li­teit beter verdient en juist vreugde en stabili­teit biedt aan mensen en hun on­der­lin­ge relaties. Vanuit die over­tui­ging richt het team zich op het bekendmaken en bespreek­baar maken van de seksuele opvoe­ding vanuit katho­liek per­spec­tief en alle on­der­wer­pen die daar­mee kunnen samen­han­gen. De seksua­li­teit raakt immers direct aan onze diepste roe­ping als mens, als man en vrouw. Er zijn weinig plaatsen of gelegen­he­den waar ouders met elkaar en andere opvoe­ders zich vanuit katho­liek per­spec­tief over dit on­der­werp kunnen buigen. Het opGROEIsymposium wil zo’n plek zijn.

Flyer - voorkant en achterkant
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •