Recht op vrijheid van meningsuiting

Vrijdag 18 februari 2022 - Webinar

gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022

Op vrij­dag­avond 18 februari 2022 hou­den we een webinar met als thema: ‘Recht op vrij­heid van meningsui­ting’.

Waar gaat het over

De vrij­heid van meningsui­ting komt steeds meer onder druk te staan als het gaat over het mens­beeld van waaruit wij als chris­te­nen leven en onze kin­de­ren opvoe­den. Som­mi­ge wetten lijken erop aan te sturen het ver­kon­di­gen van Gods blijde bood­schap straf­baar te stellen. Kan dat wel?

Jean-Paul Van Der Walle

Jean-Paul Van Der Walle

Jean-Paul: “Het recht op vrije meningsui­ting is een van de be­lang­rijk­ste mensen­rechten. Het vormt de hoeksteen van elk debat en is daarom een essentieel onder­deel van de de­mo­cra­tie. Steeds vaker echter lijkt deze fun­da­men­tele vrij­heid in het gedrang te komen.” Som­mi­ge voor­beel­den geven aan dat die vrij­heid erns­tig bedreigd wordt. Zo staat de organi­sa­tie waar Jean-Paul voor werkt momenteel Päivi Räsänen bij, een Fins parle­mentslid en gewezen minister die thans ver­volgd wordt omdat zij op Twitter een Bijbelvers publi­ceerde waar­mee ze de steun van haar Kerk­ge­meen­schap (de lei­ders ervan) aan een LGBT-optocht aan de kaak stelde.

Jean-Paul zal ons juri­dische en ethische ach­ter­grondin­for­ma­tie aanreiken en voor­beel­den geven hoe we in ons contact met onze omge­ving (school, familie, collega’s) kunnen blijven getuigen van onze kijk op leven, liefde en seksua­li­teit, terwijl we respect­vol blijven.

Vragen voor tij­dens het webinar, kunnen vooraf wor­den ingestuurd via info@opgroei­sym­po­sium.nl en ook tij­dens het webinar is er gelegen­heid vragen te stellen.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •