Inschrijving verlengd!

gepubliceerd: dinsdag, 16 september 2014
Inschrijving verlengd!
Aanmelden

Over een kleine twee weken vindt het opGROEIsymposium plaats over ‘seksua­li­teit als opGAVE’. Enkele gezins­orga­ni­sa­ties hebben de koppen bij elkaar gestoken en willen met de symposium opvoe­ders tegemoet komen in hun zoeken naar een solide basis voor en prak­tische invulling van de seksuele opvoe­ding.

Op het symposium kun je je laten in­spi­re­ren en je ver­die­pen in het thema. De gedachte erachter is dat seksua­li­teit samenhangt met de kijk op wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geënga­geerde deel­ne­mer aan de samen­le­ving. Bovendien is er ruim aan­dacht voor de vragen waar ouders en andere opvoe­ders tegenaan lopen, wanneer zij onder­vin­den dat hun kin­de­ren met heel andere verhalen thuis­ko­men over seksua­li­teit dan in de opvoe­ding past.

Lezingen

Ben je nog niet helemaal zeker of je komt? Hier­on­der volgen in detail de on­der­wer­pen die in de lezingen en mini-lezingen aan bod komen en wie de lezingen geven.

Lezing I

‘Het plan van God voor de mens’ door prof. William Newton (De lezing wordt simul­taan ver­taald)

In deze lezing zal de spreker een aantal hoofd­pun­ten van de theo­lo­gie van het lichaam behan­de­len en hiermee de context aan­ge­ven voor het on­der­werp van liefde en seksua­li­teit. 

Lezing II

‘Hoe kijken we vanuit dit plan naar onze kin­de­ren?’ door Door Gabriella Buirma.

Zij is als moe­der die in het gezin voor allerlei uit­dagingen heeft gestaan en staat gefasci­neerd door de zoek­tocht naar de een­heid tussen geest, ziel en lichaam en hoe je dat concreet kunt maken in je eigen leven en de opvoe­ding.

Lezing III

‘De maat­schap­pij, de praktijk waarin we kin­de­ren opvoe­den’ door Kees van der Staaij.

Kees van der Staaaij zal een aantal  nationale en inter­na­tio­nale ont­wik­ke­lingen schetsen ten aanzien van bijv. vrij­heid van meningsui­ting en vrij­heid van onder­wijs, die bepalend zijn voor het denken en han­de­len op  lokaal niveau (bijv. school) en op het niveau van maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties.

In de mini-lezingen wor­den veel prak­tische hand­rei­kingen gedaan. Deel­ne­mers kunnen kiezen uit ver­schil­lende on­der­wer­pen. Elke mini-lezing vindt twee keer plaats. Men kan er dus twee in een uur volgen.

Vader en zoongesprek

On­der­wer­pen en sprekers

 1. Hoe maak ik mijn kin­de­ren weer­baar? Door Monica Mertens (weer­baar­heidstrainer op scholen in Limburg).
  Monica Mertens geeft weer­baar­heids­trai­ningen in het onder­wijs en wel­zijns­werk en zal de toehoor­ders concrete hand­rei­kingen doen om hun kin­de­ren weer­baar te maken in de wereld waarom ze opgroeien.
 2. Verstrikt, de invloed van seks op de hersenen. Door Kees van Helden (Redacteur chris­te­lijk weten­schap­pe­lijk magazine WEET)
  In het boek Verstrikt wordt op basis van weten­schap­pe­lijk onder­zoek aange­toond dat vroege seksuele erva­ringen invloed hebben op de ont­wik­ke­ling van de hersenen en dat het het aan­gaan van lange termijn relaties kan belemmeren.
 3. Kwets­baar­heid in de opvoe­ding. Door Pierre Hernalsteen (vader, groot­ou­der en voor­zit­ter van Sensi­plan Vlaan­de­ren).
  Kin­de­ren opvoe­den vraagt veel van jezelf. Onze eisen en ver­wach­tingen zijn hoog. Hoe gaan we om met teleur­stel­lingen en met eigen fouten en hoe kunnen we die omzetten in per­soon­lijke groei?
 4. Erva­ringen met seksuele opvoe­ding in het onder­wijs. Door Martha Hoffen­kamp.
  Vanuit haar erva­ring als iden­ti­teits­be­ge­lei­der op een middel­ba­re school in Rotter­dam, zal de spreekster ver­tellen welke aan­kno­pings­pun­ten ze ziet om het on­der­werp van liefde en seksua­li­teit bespreek­baar te maken tussen ouders en scholen. Waar sta je als ouder, wat zijn je rechten, ook als je kind op de middel­ba­re school zit.

Meld je vandaag nog aan. Vol = vol.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •