De ruimte voor echte diversiteit krimpt

gepubliceerd: zondag, 10 oktober 2021

In naam van de diver­si­teit wordt de ruimte voor echte diver­si­teit steeds kleiner gemaakt. Dat komt in het bij­zon­der naar voren in het debat rond gen­deri­den­ti­teit.

In de Week van de Opvoe­ding (4-10 ok­to­ber) nam de Tweede Kamer twee opmer­ke­lijke moties aan. Volgens de moties mogen scholen niet lan­ger hun iden­ti­teit opnemen in een ver­kla­ring die ouders moeten onder­schrij­ven om daar­mee aan te geven dat zij een school kiezen die bij hun levens­over­tui­ging past. Niet de vrij­heid van een mening, maar de straf­baar­heid van een ongewenste mening lijkt terrein te winnen.

Geloofsopvoe­ding

De Week van de Opvoe­ding is een ini­tia­tief van het Neder­lands Jeugd­in­sti­tuut en is bedoeld om ouders te sti­mu­leren met elkaar in gesprek te gaan en hun omge­ving erbij te betrekken. Enkele chris­te­lijke kerken doopten de af­slui­ten­de zon­dag om tot de Zondag van de Geloofsopvoe­ding. Dat is passend, want de geloofsopvoe­ding raakt de hele opvoe­ding omdat deze uitgaat van een bepaalde visie op het leven, de mens en diens roe­ping.

En juist die visie levert steeds meer wrij­ving op rond het spe­ci­fie­ke thema ‘gen­deri­den­ti­teit’. Dat wordt uit­ge­legd als ‘je iden­ti­teit kunnen ervaren en beleven, los van bio­lo­gische of sociale kenmerken’. Dat kan tot gevolg hebben dat iemand zijn geslacht offi­cieel laat wij­zigen en zich eventueel laat behan­de­len en opereren om op het andere geslacht te lijken.

Hate speech

Hate speech

Wie nu de levens­over­tui­ging heeft dat God de mens schiep als man en vrouw - of wie er gewoon van uitgaat dat iemand man of vrouw is vanaf geboorte - komt steeds meer onder vuur te liggen. Als je dan ook nog je kin­de­ren wilt opvoe­den volgens de (geloofs)over­tui­ging dat een huwe­lijk een verbond is tussen één man en één vrouw, dan hangt je bin­nen­kort wellicht een straf boven het hoofd. Of op zijn minst inper­king van je vrij­heid van meningsui­ting en vrij­heid van gods­dienst.

De ruimte voor diver­si­teit in over­tui­gingen over gen­deri­den­ti­teit en wat waar­mee samenhangt, krimpt steeds ver­der in. De Europese Com­mis­sie nam in no­vem­ber 2020 de LGBTIQ-Equality Strategy aan­ge­no­men. Een van de beloftes die de Com­mis­sie doet, is dat zij de lijst van EU-misda­den die als bij­zon­der zware criminali­teit gel­den zoals vrouwen­handel en terrorisme, zal uitbrei­den met hate speech en hate crime op basis van sekse, gen­der en seksuele gericht­heid.

De Kerk

Wat in dit kader met de subjectieve term hate speech wordt bedoeld, komt expliciet naar voren in een rapport van de VN-mensen­rechtenraad dat in sep­tem­ber in de algemene ver­ga­de­ring van de VN werd be­spro­ken. De katho­lie­ke Kerk wordt daarin aan­ge­haald als een ‘anti-gen­der-groep’ die geweld en dis­cri­mi­na­tie op basis van seksuele geaard­heid en gen­deri­den­ti­teit in de hand zou werken. De over­tui­gingen van de Kerk komen volgens het rapport neer op “haatzaaiende uitla­tingen”. Zo wordt haar begrip van het gezin een schen­ding genoemd van de bestaande mensen­rechten. Het rapport roept op deze schen­dingen te plaatsen onder het wette­lijke kader voor haatzaaiende uitla­tingen en haatmis­drij­ven, oftewel straf­baar te maken.

Homofobie

Het is niet ver­won­der­lijk dat het Vati­caan in juni van dit jaar voor het eerst in zijn bestaan gebruikmaakte van zijn soevereine status onder het Verdrag van Lateranen om bezwaar te maken tegen een Ita­li­aans wetsvoorstel om homofobie te bestrij­den. Homofobie bestrij­den is uiter­aard terecht, maar het Vati­caan ziet grote risico’s voor de gods­dienst­vrij­heid omdat uiten wat de Kerk leert over huwe­lijk en gezin straf­baar zou kunnen wor­den.

Dovemansoren

En dichter bij huis? Door de lawine aan berichten in de media over gen­deri­den­ti­teit, les­ma­te­riaal voor alle lagen van het onder­wijs en over­heids­do­cu­menten over inclusie en diver­si­teit, lijkt er vrijwel geen ruimte meer voor een afwijkende of kri­tische mening. Neem bij­voor­beeld de voor­ge­stelde wijzi­ging van de Trans­gen­der­wet die ter stem­ming klaar ligt.

Volgens het voorstel heeft men geen des­kun­digen­ver­kla­ring meer nodig om het geslacht op het geboortebe­wijs te laten ver­an­de­ren en vervalt de leef­tijds­grens van 16 jaar. Een dis­cus­sie hierover op gang brengen - met als vraag of wel voldoende is nage­dacht over de gevolgen voor de personen zelf én hun naaste omge­ving en de samen­le­ving - blijkt aan dovemansoren gericht.

Ont­moe­ting

Hate speech

Uiter­aard moet ie­der­een oog hebben voor mensen die worstelen met hun iden­ti­teit, met name de eigen ouders maar ook de Kerk in haar pas­to­rale taak. Kennis over wie de mens is en waartoe God hem roept, vormt daarbij een solide en nood­za­ke­lijke basis.

En dat brengt ons terug bij de Week van de Opvoe­ding. Die is mede bedoeld om ouders te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. De week draait om ont­moe­ting en uit­wis­se­ling van kennis tussen ouders, medeopvoe­ders en pro­fes­sio­nals. Ook waar het gaat om on­der­lin­ge uit­wis­se­ling en kennis van onze katho­lie­ke iden­ti­teit, is die ont­moe­ting van wezen­lijk belang. Laten we daar dus werk van maken - in het belang van ware diver­si­teit.

Yvonne Koopman

 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •