Het is bijna zover: opGROEIsymposium 2021

Zaterdag 9 oktober in Ede

gepubliceerd: zaterdag, 2 oktober 2021
Lunch tijdens het symposium in 2017
Lunch tijdens het symposium in 2017

Nog een weekje en we mogen ouders en andere opvoe­ders verwel­ko­men bij het volgende opGROEIsymposium dat gelukkig fysiek kan gaan plaats­vin­den. Thema deze keer is: God­de­lijke diver­si­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven.

Hoe verhoudt het beeld van Gods schep­ping van de mens ‘als man en vrouw’ zich ten opzichte van het hui­dige begrip ‘gen­deri­den­ti­teit’? Wat zegt het over onze roe­ping als mens, hoe ga je hiermee om rich­ting school en in je eigen gezin? Deze en meer vragen staan centraal tij­dens het opGROEIsymposium op zater­dag 9 ok­to­ber in Ede.

Lezingen en work­shops

Ouders en andere opvoe­ders kunnen zich door drie hoofd­le­zingen en twee work­shoprondes laten in­for­meren en in­spi­re­ren door sprekers uit reli­gi­euze en seculiere hoek over het thema van dit jaar: God­de­lijke diver­si­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven.

Workshop opGROEIsymposium 2017

Genderi­den­ti­teit - of je je man of vrouw of iets daar tussenin voelt hoeft niet te correspon­de­ren met je bio­lo­gische geslacht - is geen nieuw on­der­werp. Er gaat bijna geen dag voorbij of het duikt op een of andere manier in de media op en ook maakt het al jaren onder­deel uit van seksuele voorlich­ting op school. Wel neemt de druk om er op één bepaalde manier over te denken met rasse schre­den toe.

Zo blijkt er in Neder­land geen of amper animo te zijn om kri­tisch te dis­cus­si­ëren over een wetswijzi­ging die het moge­lijk maakt dat iemand zon­der des­kun­digen­ver­kla­ring het geslacht op het geboorte­wijs kan laten aanpassen en dat ook de leef­tijd­grens van 16 jaar daarvoor vervalt. Uit ver­schil­lende hoeken neemt de roep toe om ideeën die de gen­der­ideo­lo­gie niet onder­steunen te criminaliseren, oftewel straf­baar te maken.

Wie het huwe­lijk beschouwt als een verbond tussen een man en een vrouw, die hun kin­de­ren willen opvoe­den volgens hun (geloofs)over­tui­ging, dreigt steeds ver­der in de verdruk­king te raken. Het opGROEIsymposium biedt via drie hoofd­le­zingen een inkijk in de ach­ter­gron­den van deze visie van het huwe­lijk en de plaats die seksua­li­teit daar­bin­nen heeft, en ook hoe daar in de maat­schap­pij tegenaan wordt gekeken. De twee work­shoprondes bie­den hand­vat­ten om thuis, op school en elders in gesprek te gaan over deze on­der­wer­pen. Deel­ne­mers hebben ook ruim de gelegen­heid met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

Sterken en bemoe­digen

Lezing opGROEIsymposium 2017

Een van de or­ga­ni­sa­toren, Elise Bangma-Mertens, over het symposium: “Het opGROEIsymposium is een mooie gelegen­heid om ouders te sterken en te bemoe­digen in de (seksuele) opvoe­ding van hun kin­de­ren. Het symposium is een goede plek om bewust te wor­den van de taak die we als ouders hebben en om erva­ringen uit te wisselen met anderen die deze taak ook zo be­lang­rijk vin­den.”

De organi­sa­tie is druk bezig met de laatste voor­be­rei­dingen en heeft er alvast veel zin in. Kom ook en laat je in­spi­re­ren en in­for­meren.

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: Zater­dag 9 ok­to­ber 2021
locatie: De Schuilplaat, Otterloseweg 18, Ede
sprekers: Luc Simons (pries­ter)
Adina Portaru (advocate)
Jelle Wiering (antropoloog),
Paul Graas (social media des­kun­dige)
Loles Bobo Ruiz (school­di­rec­teur)
Yvonne Koopman (jour­na­list)
info: www.opgroei­sym­po­sium.nl
aanmel­den: graag vóór 6 ok­to­ber (ivm de cate­ring)
kosten: De kosten voor deelname zijn € 25,- per persoon.
Dat is inclusief uit­ge­breide lunch (coronaproof), koffie/thee en een borrel achteraf.
Kin­de­ren 0-5 jaar zijn gratis en scholieren/stu­den­ten tot 18 jaar betalen € 12,50.
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •