Thema

Thema

Het thema van het opGROEIsymposium van 9 ok­to­ber 2021 is:

God­de­lijke diver­si­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven

Uitgaande van Gods schep­ping van de mens ‘als man en vrouw’ gaan de sprekers in op ont­wik­ke­lingen in de hui­dige maat­schap­pij waarin deze twee­de­ling steeds vaker wordt ontkend. Mensen wordt voorge­hou­den dat wat je je voelt, man of vrouw of iets daar tussenin, niet lan­ger hoeft te passen bij hoe je bio­lo­gisch bent geboren. Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van het beeld dat de Kerk heeft over de schep­ping en ten opzichte van onze roe­ping als mens?
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •