Thema

Thema

Gezonde relaties tussen ouders, kerk en schoolHet thema van het opGROEIsymposium van 8 ok­to­ber 2022 was:

Bouwen aan Vertrouwen

Over gezonde relaties
tussen ouders, school en Kerk

Ouders zijn de eerstverant­woor­de­lijken voor de opvoe­ding van hun kin­de­ren. Om het gezin heen staan school, Kerk, clubs, familie, vrien­den, buren, ge­meen­te, over­heid, etcetera, die een onder­steunende functie hebben in die opvoe­ding.

Idealiter sluit die onder­steu­ning aan op de opvoe­ding van de ouders en de manier waarop een gezin in het leven staat. Wanneer het gaat om de prach­tige en kost­ba­re bood­schap rondom seksua­li­teit wor­den chris­te­lijke ouders nogal eens gecon­fron­teerd met een geheel andere kijk hierop.

De chris­te­lijke/katho­lie­ke opvoe­ding rondom relaties en seksua­li­teit wordt ge­ken­merkt door een sterke band tussen liefde, leven en een relatie van zelfgave. Je zou kunnen zeggen dat chris­te­nen op dit vlak een eigen iden­ti­teit hebben die anders is dan de ziens­wij­ze die in de brede samen­le­ving de boven­toon voert.

Katho­lie­ke opvoe­ders geven aan dat het in de hui­dige samen­le­ving las­tig is over deze on­der­wer­pen in gesprek te komen met bij­voor­beeld school, kennissen of pa­ro­chie. Kunnen of mogen ouders die gekozen hebben voor een school die aansluit op hun levens­over­tui­ging zich uit­spre­ken wanneer de school een heel andere visie op relaties en seksua­li­teit onder­wijst?

Hoe ga je daar als ouders mee om, wat kun je doen, welke rechten heb je als ouder? Hoe kun je hierover in gesprek gaan en de relaties (ver­der) verbe­te­ren? Kortom, hoe bouw je aan ver­trouwen, met bij­voor­beeld school of Kerk, zodat je als ouders kunt rekenen op onder­steu­ning in de opvoe­ding. In zowel de lezingen als de work­shops zal hier uit­ge­breid op wor­den inge­gaan.
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •