Eerdere symposia

Info

Het volgende symposium staat gepland op 8 ok­to­ber 2022 en zal ons eerste lustrum zijn - de vijfde editie sinds 2014.

Februari 2022 - Online webinar

opGROEIsymposium Webinar 18 februari 2022Op vrij­dag 18 februari hield Jean-Paul Van De Walle van ADF Inter­na­tio­nal een webinar over de vrij­heid van meningsui­ting. Met dit webinar wil het opGROEIsymposium een concrete hand­rei­king bie­den voor het gesprek met je omge­ving.

Oktober 2021 - Ede

opGROEIsymposium 9 oktober 2021Op zater­dag 9 ok­to­ber was er ein­de­lijk weer een symposium nadat het meer­dere keren was uit­ge­steld. Dit keer draaide het rond het thema ‘gen­der’. Kunnen en mogen wij nog spreken over God die de mens heeft geschapen als man en vrouw?

April 2021 - Online webinar

opGROEIsymposium Webinar 23 aprilOp vrij­dag 23 april hield Paul Graas een webinar over kin­de­ren opvoe­den in een digi­taal tijdperk en welke uit­dagingen daar bij komen kijken. Hij ging in op deze vraag­stukken en gaf han­dige tips voor ouders en opvoe­ders die kin­de­ren in liefde, vrij­heid en verant­woor­de­lijk­heid willen be­ge­lei­den naar volwassen­heid.

Juni 2018 - Symposium Theology of the Body - Kerkrade

Theology of the Body SymposiumEens in de paar jaar wordt er een inter­na­tio­naal symposium gehou­den over de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’. Dit is de bena­ming voor de visie van paus Johannes Paulus II op wie de mens is en hoe het licha­me­lijke, de seksua­li­teit, een uitdruk­king is van ons geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. In 2018 was Neder­land gastland voor het het inter­na­tio­nale symposium. Het combineren van een opGROEIsymposium met het inter­na­tio­nale TOB-symposium bleek niet prak­tisch en is niet door­ge­gaan.

September 2017 - Hilversum

opGROEIsymposium 2017Onder de kun­dige lei­ding van dagvoor­zit­ter Marc Demandt kwamen ach­ter­een­vol­gens Lambert Hendriks (pries­ter en docent moraal­theo­lo­gie), Birgitte Kelle (Duits jour­na­liste, publiciste en voor­zit­ter van ‘Frau 2000plus’) en Eppo Bruins (Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) aan het woord. Het thema was ‘Mijn kind, ik gun je het beste’ met als onderti­tel ‘De uit­daging van de seksuele opvoe­ding’.

Maart 2016 - Hilversum

opGROEIsymposium 2016Het tweede symposium had als thema: Prach­tig en Krach­tig - Als Krach­tige ouders een Prach­tige bood­schap brengen. Sprekers waren Sophia Kuby, Luc Simons, Maureen Altorf en Angela Crott.

September 2014 - Hilversum

opGROEIsymposium 2014In 2014 was het eerste symposium met als thema ‘Seksua­li­teit als opGAVE’. Sprekers waren William Newton, Gabriella Buirma, Kees van der Staaij en Martha Hoffen­kamp. De feedback die we ont­vingen over dit symposium maakte wel dui­de­lijk: dit smaakt naar meer!
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •