Sprekers

Sprekers

De volgende sprekers hebben hun mede­wer­king toegezegd:

Hoofd­spre­kers

Adina Portaru

Adina PortaruAdina Portaru werkt als senior advocaat voor de Europese tak van Alliance Defen­ding Freedom Inter­na­tio­nal (ADF). ADF Inter­na­tio­nal is een NGO die, steunend op het Chris­te­lijk geloof, de fun­da­men­tele vrij­he­den en de instrinsieke men­se­lijke waar­dig­heid vanuit een juri­dische invals­hoek wil verde­digen, promoten en helpen waar­bor­gen. Adina Portaru is verbon­den aan het kantoor van ADF Inter­na­tio­nal te Brussel en spitst zich toe op de werk­zaam­he­den van de Europese In­stel­lingen en van de Raad van Europa.”

Voordat zij haar werk bij ADF begon heeft zij uit­ge­breid erva­ring opgedaan als onder­zoeks­assis­tent aan de Uni­ver­si­teit van Maastricht en bij het Europese trai­nings- en onder­zoeks­cen­trum voor de rechten van de mens en de­mo­cra­tie in Oos­ten­rijk, waar zij het beleid op het vlak van de mensen­rechten be­oor­deelde.

Adina Portaru behaalde haar Master in de Rechten op het gebied van Recht en Globalise­ring aan de Uni­ver­si­teit van Maastricht en haar doctoraat aan de Karl Franzens Uni­ver­si­teit in Oos­ten­rijk. Haar thesis gaat over de vraag hoe de Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de het VN-Mensen­rechtencomité vrij­heid van mening en gods­dienst in­ter­pre­te­ren. Zij is toehoor­der in het Roemeense parle­ment van Boekarest en werkt regel­ma­tig mee aan thema’s rond vrij­heid van religie. Zij is redacteur van het boek A ‘Precious Asset’? Analy­zing Religious Freedom Protections in Europe (Kairos, 2020).

Luc Simons, pr.

Luc Simons, pr.Kape­laan Luc Simons is pries­ter van het bisdom Roermond en heeft al sinds vroeg in zijn pries­ter­lijk leven bij­zon­dere aan­dacht voor de pas­to­raal voor ge­zin­nen en alles wat aan deze pas­to­raal kan bijdra­gen. Hij raakte in het bij­zon­der geïn­te­res­seerd in de catecheses welke de heilige Paus Johannes Paulus II tussen 1979 en 1984 op het Sint Pieters­plein gaf over het thema licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit, die bekend zijn gewor­den onder de titel ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’. In vele cursussen, weeken­den en inlei­dingen probeerde hij deze nog veelal verborgen schat van de Kerk onder de aan­dacht te brengen bij jon­ge­ren, stu­den­ten, stellen die zich voor­be­rei­den op het huwe­lijk, gehuw­den, celi­ba­tairen en ieder die geïn­te­res­seerd is in de vraag welke rol de licha­me­lijk­heid speelt in zijn of haar (gelo­vi­ge) leven.

Luc Simons behaalde een Master ‘Marriage and Family’ en een Licentiaat in de theo­lo­gie aan het Inter­na­tio­naal Theo­lo­gisch Instituut in Oos­ten­rijk. Hij is medeauteur van het boek Open­heid voor het Leven. Bewust en verant­woord ouder­schap volgens Humanae Vitae (Betsaida, 2018) en heeft tevens mee­ge­werkt aan ver­schil­lende ver­ta­lin­gen op het genoemde aan­dachts­ge­bied zoals de catecheses van Johannes Paulus II De Theo­lo­gie van het Lichaam (Betsaida, 2016), Mannen en vrouwen komen van Eden. Een handlei­ding bij de Theo­lo­gie van het Lichaam van Johannes Paulus II (Betsaida, 2019) en Sterk, zelfbewust en voorgelicht. Seksuele opvoe­ding van kin­der­tijd tot de prepuber­teit (Betsaida, 2020). In 2018 was hij mede­or­ga­ni­sa­tor van het 5 e Inter­na­tio­naal Symposium Theo­lo­gie van het Lichaam en is sinds het begin betrokken bij de organi­sa­tie van het OpGROEIsymposium.

Jelle Wiering

Jelle WieringDr. Jelle Wiering is cultureel antropoloog en religieweten­schapper. Zijn onder­zoek richt zich op relaties tussen seculari­teit, seksua­li­teit en religie. In sep­tem­ber pro­mo­veerde Wiering aan de Rijksuni­ver­si­teit Gro­nin­gen met zijn proef­schrift ‘Secular Practices: the Production of Religious Difference in the Dutch Field of Sexual Health.’ De disser­ta­tie bespreekt Wierings antropo­lo­gisch onder­zoek naar het Neder­landse veld van seksuele ge­zond­heid en kijkt in het bij­zon­der naar de rol van religie en licha­me­lijk­heid. Eerder deed Wiering onder­zoek naar schakers in Rusland, Neder­landse pelgrims die naar Santiago de Com­pos­tel­la reizen en boeddhisten in Utrecht.

Workshop­lei­ders

Paul Graas

Paul GraasPaul Graas (1989) coördineert ac­ti­vi­teiten bij Stich­ting Instudo, een stich­ting die ini­tia­tie­ven ontwikkelt voor stu­den­ten en jonge pro­fes­sio­nals op het gebied van cultuur, aca­de­mische vor­ming, per­soon­lijke ont­wik­ke­ling en katho­lie­ke vor­ming. Hij is tevens directeur van Leidenhoven (Am­ster­dam), een van de lokale vesti­gingen. Daar­naast is Paul research mana­ger bij Interaxion Group, een inter­na­tio­naal platform gericht op opvoe­dings- en onder­wijs­vraag­stukken omtrent de digitale wereld. Hij geeft workshops en lezingen voor jon­ge­ren, ouders, leraren en andere opvoe­ders in binnen- en bui­ten­land over on­der­wer­pen zoals: karakter­vor­ming, con­cen­tratie en focus, smart­phones en sociale media en digitale versla­vingen en pornografie, waarin hij zijn kennis van de klassieke deugdethiek combineert met zijn kennis van de moderne psycho­lo­gie en zijn per­soon­lijke erva­ring als coach. Hij coacht al jaren scholieren, stu­den­ten en jonge pro­fes­sio­nals in karakter­vor­ming, geloofs­vraag­stukken en tijds­mana­ge­ment.

Paul is Spaans en Neder­lands. Paul heeft ge­schie­de­nis in Madrid en Utrecht gestu­deerd en hij heeft een master in ge­schie­de­nis en socio­lo­gie aan de Uni­ver­si­teit Utrecht. Recent heeft hij het boek Voor de christen die mens wil wor­den ge­schre­ven (De Boog/Betsaida, 2020), die bin­nen­kort ook uitge­ge­ven wordt in het Spaans.

Loles Bobo Ruiz

Loles Bobo Ruiz

Loles Bobo komt oor­spron­ke­lijk uit Spanje waar ze scheikunde gestu­deerde en jaren werkte in het onder­wijs als docent en team­lei­der. In Neder­land heeft ze de oplei­ding Mainframe ontwikke­laar bij Siemens Nixdorf gevolgd en na 5 jaar gewerkt te hebben bij een automatise­rings­bedrijf, maakte ze weer de switch naar haar passie: het onder­wijs.

Haar wens is om kin­de­ren te onder­steunen bij het bouwen aan hun toe­komst. In 2013 heeft ze haar school­lei­ders­oplei­ding afgerond en sinds maart 2014 is ze werk­zaam als directeur van een bassi­school, eerst in Zwolle op de Geert Grote school en vanaf 2018 op de Amalia-Astro in Baarn.

Haar visie op opvoe­ding en onder­wijs ver­woordt ze met woor­den van Antoine de Saint Exupéry: “Wanneer je mensen een schip wil laten bouwen, breng ze dan niet bij elkaar om hout te slepen of werk­te­keningen te maken, maar leer de mensen te verlangen naar de oever­loze zee” Ze zegt: “Dit is mijn oever­loze zee: het geluk van de kin­de­ren en via hen, het verbe­te­ren van de maat­schap­pij. Een goede opvoe­ding die leidt tot de vor­ming van vrije en verant­woor­de­lijke personen, die daarna in staat zijn hun eigen po­si­tie­ve bijdrage te leveren aan de samen­le­ving. De aan­dacht voor de onder­wijs­be­hoef­ten en talent­ont­wik­ke­ling, bij zowel de leer­kracht als de leer­ling hebben mijn priori­teit.”

Yvonne Koopman

Yvonne KoopmanYvonne Koopman is echt­ge­note en moe­der van twee tieners (17 en 18 jaar). Ze is jour­na­liste en heeft zich altijd bezigge­hou­den met on­der­wer­pen die huwe­lijk, gezin en opvoe­ding aan­gaan vanuit het katho­lie­ke gezichts­punt, met speciale aan­dacht voor seksuele opvoe­ding.

Na ruim zes­tien jaar als redacteur bij het week­blad Katho­liek Nieuws­blad te hebben gewerkt, heeft zij als freelance jour­na­list haar expertise op het gebied van com­mu­ni­ca­tie en gezin & opvoe­ding naar veel meer terreinen kunnen uitbrei­den. Naast het schrijven van artikelen heeft ze diverse workshops, lezingen en trai­ningen ver­zorgd rondom deze thema's. Sinds enkele jaren is ze nauw betrokken bij Radio Maria Neder­land, waar zij bin­nen­kort de taak van team­lei­der gaat vervullen.Yvonne is voor­zit­ter van het Gezins­Plat­form Neder­land, een belangenorganisaie die de stem van het gezin ver­te­gen­woor­digt rich­ting poli­tiek en media.

Yvonne heeft mede aan de oorsprong gestaan van het opGROEIsymposium. "Reden om ermee te beginnen en ook mee door te gaan is dat de behoefte onder ouders en opvoe­ders groot blijkt om te groeien in het begrijpen en beleven van Gods plan voor de mens waar het gaat om relaties en seksua­li­teit." Een van de concrete uitvloeisels van het symposium is het mee­werken en -schrijven aan een project waar­mee ouders thuis han­den en voeten - en vooral ook woor­den - kunnen geven aan de seksuele opvoe­ding. Over dit project ver­zorgt zij tij­dens de opGROEIsymposium van dit jaar een workshop.

Adina Portaru

Adina PortaruBehalve dat Adina Portaru zal optre­den als hoofdspreekster van dit symposium zal zij ook een workshop lei­den. Bovenaan deze pagina staat haar uit­ge­breide bio.
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •