Programma

Programma

Programma opGROEIsymposium

Het pro­gram­ma bestaat uit drie hoofd­le­zingen en twee workshoprondes van vier workshops. Je kunt in totaal 2 ver­schil­lende workshops volgen. Op de dag zelf kun je je keuze aan­ge­ven. Onder het pro­gram­ma staan de lezingen en workshops nader be­schre­ven.

tijd ac­ti­vi­teit
9.30 uur Ontvangst, registratie, koffie / thee
10.15 uur Welkom
10.30 uur Lezing I - Luc Simons
11.30 uur Lezing II - Adina Portaru
12.30 uur Lunch
13.30 uur Lezing III - Jelle Wiering
14.25 uur Workshopronde I
15.05 uur Pauze
15.15 uur Workshopronde II
16.00 uur Gebeds­mo­ment
16.15 uur Borrel
17.00 uur Einde
­
wijzi­gingen voorbe­hou­den

Lezingen

De mens in relatie tot God en tot elkaar

Spreker: Kape­laan Luc Simons

Kapelaan Luc SimonsIn de eerste lezing wordt het ‘funda­ment’ voor het gehele symposium gelegd.

Aan elke vraag van de mens, ook die naar de bete­ke­nis van de seksua­li­teit, ligt de diepere vraag ten grond­slag: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat is mijn oorsprong?’, ‘Wat is mijn doel?’. In zijn ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ waarin thema’s als licha­me­lijk­heid, seksua­li­teit en ero­tiek ter sprake wor­den gebracht, creëert Johannes Paulus II een ‘framework’ waarin deze vragen aan bod komen.

Vrij­he­den en waar­dig­heid verde­digen

Spreekster: Adina Portaru

Adina PortaruIn haar voor­dracht zal Dr. Adina Portaru spreken over de on­der­wer­pen vrij­heid van gods­dienst of de over­tui­ging van opvoe­ders, de rech­ten en plichten van ‘bij­zon­dere scholen’, rechten van ouders en vrij­heid van meningsui­ting vanuit zowel een inter­na­tio­naal als Europees per­spec­tief en vanuit het per­spec­tief op de rechten van de mens.

Religie en Seksuele voorlich­ting in Neder­land

Spreker: Dr. Jelle Wiering, cultureel antropoloog en religieweten­schapper

Jelle WieringIn deze lezing bespreek ik zo­ge­naamde ‘seculiere han­de­lin­gen’ in het Neder­landse veld van seksuele ge­zond­heid. Religie en seksua­li­teit wor­den in Neder­land vaak gezien als on­der­wer­pen die niet goed samen­gaan. Door mij in deze lezing juist kri­tisch te richten op niet-reli­gi­euze bena­deringen van seksua­li­teit, verzet ik mij tegen de ten­dens om pro­ble­ma­tiek op het gebied van seksua­li­teit zon­der voldoende kri­tische re­flec­tie aan religie toe te schrijven. Sterker nog: ik beargu­men­teer in deze lezing dat de vele problematise­ringen van reli­gi­euze bena­deringen van seksua­li­teit in Neder­land verge­lijk­ba­re problemen op het gebied van seksua­li­teit in niet-reli­gi­euze contexten verhullen.


Workshops

De gen­derlobby

Workshopleidster: Adina Portaru, advocate

Adina PortaruAdina Portaru ver­zorgt niet alleen een van de hoofd­le­zingen maar geeft ook een workshop waarin zij vragen zal be­ant­woor­den naar aan­lei­ding van de lezing. Tevens zal zij nader ingaan op het werk van ADF, een op geloof gebaseerde organi­sa­tie voor juri­dische belangenbe­har­tiging die opkomt voor de fun­da­men­tele vrij­he­den en de inherente waar­dig­heid van alle mensen bevor­dert. Adina spreekt Engels. Zij wordt bijgestaan door collega-jurist Jean-Paul van de Walle, die - als geboren Vlaming - Neder­lands spreekt.

Onder­wijs

Workshopleidster: Lolo Bobo Ruiz

Lolo Bobo RuizLoles Bobo Ruiz, directeur van de bassi­school Amalia-Astro in Baarn, ver­telt vanuit haar erva­ring in het onder­wijs over rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school. Hoe kun je een goede relatie opbouwen met school waarin je ook, mocht dat nodig zijn, een kri­tisch geluid kunt laten horen waar naar geluisterd wordt.

Karakter­vor­ming in een verstrooide maat­schap­pij

Workshop­lei­der: Paul Graas

Paul GraasWat we uit­ein­delijk willen, is onze kin­de­ren opvoe­den in vrij­heid en verant­woor­de­lijk­heid, zodat ze de dag van morgen in staat zijn om authen­tieke en liefde­volle idealen te herkennen, te verinner­lijken en na te streven. Dat gaat niet van­zelf. In een verstrooide maat­schap­pij, waar onze aan­dacht continu gekaapt wordt door prikkels en stimuli uit de digitale wereld en waar iden­ti­teits­vor­ming gekaapt wordt door dominante ideo­lo­gieën, is het be­lang­rijk om onze kin­de­ren te leren focus aan te brengen, te groeien in geduld en te leven van hoop. In deze in­ter­ac­tie­ve workshop zal Paul Graas hier dieper op ingaan, met aan­dacht voor zowel inhou­de­lijke re­flec­tie als prak­tische toepas­sing, zodat de deel­ne­mers wel­over­wo­gen en prak­tische hand­vat­ten mee naar huis kunnen nemen.

Thuis in gesprek over
Liefde, Leven en Lichaam

Workshopleidster: Yvonne Koopman, jour­na­list

Yvonne KoopmanMet je kin­de­ren praten over relaties en seksua­li­teit gaat lang niet altijd van­zelf. En mis­schien vraag je je af waar je moet beginnen en hoe je op een po­si­tie­ve manier tegen de stroom van in­for­ma­tie kunt opboksen die je kind via school, tv, in­ter­net etc krijgt en die lang niet altijd aansluit bij jouw ideeën over liefde en seksua­li­teit. In deze workshop ver­telt Yvonne over het thuis­pro­ject ‘Het cadeau, 10 brieven over Liefde, Leven en Lichaam’. Aan de hand van 10 brieven die je met je kind kunt lezen en waar je met elkaar over in gesprek kunt gaan, mag ieder kind lang­zaam ont­dek­ken waarom de liefde, maar ook je lichaam een geschenk is. En ook hoe je dit geschenk weer op een goede manier aan iemand anders kunt geven. God heeft immers een prach­tig plan gelegd in ieder van ons, en ook in ons lichaam. Daarin kunnen we als het ware lezen wie we zijn en hoe we, als man en vrouw, bedoeld zijn.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •