Doelstelling

Doelstelling
Doelstelling

Het spreken van ouders met hun kin­de­ren over seksua­li­teit is één van de mooiste en be­lang­rijk­ste taken in de opvoe­ding, omdat het gaat om het meest wezen­lijke en nood­zake­lijke van ons bestaan: de uitdruk­king van de liefde en het door­ge­ven van het leven. Het vraagt om fijn­gevoelig­heid voor de signalen die kin­de­ren afgeven, inle­vings­ver­mo­gen in de leef­we­reld van het kind, fin­gerspitzengefühl voor het juiste moment van spreken, een open hart voor hun vragen en een barm­har­tig hart waar de kin­de­ren al ver­der zijn gegaan op dit gebied dan goed is.

Chris­te­nen (evenals Joden en moslims) geloven in de schep­ping van de wereld; dat God een plan heeft gelegd in deze wereld, in ons leven, in ons lichaam, een plan van liefde, dat mooi, goed en waar is. Dat plan heeft hij ons geopen­baard door­heen het onderweg zijn met zijn volk, zoals we kunnen lezen in de H. Schrift en de leringen van de Kerk. Het is een plan dat we ook kunnen zien in de schep­pings­orde. Onze taak is ons bewust te wor­den van de waar­heid, schoon­heid en goed­heid van dat plan, ervoor te kiezen en ernaar te han­de­len. Onze vrij­heid ligt immers besloten in het trouw aan­vaar­den en leven van Gods schep­pings­plan. Dit laat zien dat seksuele opvoe­ding en geloofs­opvoe­ding niet los van elkaar staan, maar idealiter elkaar overlappen en aanvullen.

Het zelf leren zien, erkennen en leven van het plan van God, plan met ons lichaam, ons ‘man’ en ‘vrouw’ zijn, d.w.z. met onze seksua­li­teit is voor ons­zelf al een opgave. Het door­ge­ven van onze kennis en erva­ring op dit vlak aan onze kin­de­ren is mis­schien een nog grotere opgave. Zeker in een wereld waar in­for­ma­tie op het vlak van seksua­li­teit zo fron­taal wordt aan­gereikt, voelen ouders, opvoe­ders en onder­wijzen­den zich vaak onmach­tig en overruled. Men heeft vaak het gevoel ‘te laat’ te zijn met een gesprek over dit on­der­werp, omdat in de omge­ving seksueel getinte in­for­ma­tie en beel­den zo massaal aanwe­zig zijn, in­for­ma­tie die vaak slechts deel­aspecten van de seksua­li­teit als de enige en volle­dige waar­heid aanreikt . Ook het vin­den van een ‘juiste gereed­schaps­kist van woor­den’ is niet een­vou­dig.

Daarom is het idee geboren om een dag te or­ga­ni­se­ren waarin het binnen­lei­den van kin­de­ren in de wereld van het ‘man’ en ‘vrouw’ zijn centraal staat. Het wil een dag zijn waar we ons­zelf bewust willen afvragen waar we zelf staan en waartoe we ge­roe­pen zijn. Een dag van toerus­ting en in­for­meren, maar ook een dag van delen en elkaar bemoe­digen en niet in de laatste plaats een dag om samen te bid­den tot de Schepper van ons leven.
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •