Doelstelling

Doelstelling

Kin­de­ren be­ge­lei­den op hun weg naar volwassen­heid is een prach­tige en be­lang­rijke taak. Kin­de­ren opvoe­den tot zelfbewuste mensen is een (z)ware opgave. Zeker wanneer het gaat om seksua­li­teit: die prach­tige gave om uitdruk­king te geven aan de liefde en het leven door te geven.

Met kin­de­ren praten over seksua­li­teit is niet altijd een­vou­dig. Het raakt immers aan het meest wezen­lijke van je bestaan en dat van je eigen kind, of het kind dat aan jouw verant­woor­de­lijk­heid is toe­ver­trouwd. Het hangt direct samen met de vraag hoe je aankijkt tegen wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geënga­geerde deel­ne­mer aan de samen­le­ving.

De balans vin­den tussen wat het kind op een zeker moment nodig heeft en wat het aankan, is een van grootste uit­dagingen waar opvoe­ders voor staan. Zeker in een wereld waar in­for­ma­tie en opinies over seksua­li­teit zo fron­taal wor­den geventileerd en je als opvoe­der soms het gevoel krijgt buiten spel te wor­den gezet.

Het opGROEIsymposium wil opvoe­ders de gelegen­heid bie­den zich­zelf bewust af te vragen waar zij staan en waartoe zij ge­roe­pen zijn ten aanzien van elkaar, ten aanzien van de kin­de­ren die aan hen zijn toe­ver­trouwd, en ten aanzien van God. Lees verder...
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •