Aanmelden

Aanmelden

Met dit aanmeld­for­mu­lier kunt u zich alvast opgeven voor het Webinar dat op vrij­dag 18 februari 2022 online wordt gehou­den. Aan het webinar zijn geen kosten verbon­den, wel zal een vrij­wil­lige bijdrage wor­den gevraagd.

Aanmeld­for­mu­lier

ac­ti­vi­teit: Webinar op vrij­dag 18 februari 2022
opGROEIsymposium op zater­dag 8 ok­to­ber 2022
*

naam: *
geslacht: Vrouw Man *

adres: *
post­co­de/woon­plaats: *
land:

tele­foon/mobiel:
e-mail­a­dres: *

gebruik crèche 0-5 jaar:
opmer­king:


* verplicht

Entree Symposium op 8 ok­to­ber 2022 in Ede

De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 25,- per persoon.
Dat is inclusief uit­ge­breide lunch (coronaproof), koffie/thee en een borrel achteraf.
Kin­de­ren 0-5 jaar zijn gratis en scholieren/stu­den­ten tot 18 jaar betalen € 12,50.

U kunt het bedrag overmaken naar:

  • NL79 TRIO 0379 4961 78
    t.n.v. Stich­ting Gift4Family’s
    onder vermel­ding van ‘opGROEIsymposium 2022’.

Deelname aan het opGROEIsymposium is de­fi­ni­tief na ont­vangst van de betaling van het totale aan­vangs­be­drag. Het bedrag mag nooit een be­lem­me­ring zijn om deel te kunnen nemen. Neem contact op met de organi­sa­tie als dit het geval mocht zijn.

Annule­rings­rege­ling: Bij opzeg­ging door de deel­ne­mer tot twee weken voor aan­vang van het evene­ment wordt een ont­van­gen betaling volle­dig gere­tour­neerd.

Voor opzeg­ging na die datum wor­den de volgende kosten in reke­ning gebracht:

  • Van de 14e t/m de 8e dag voor aan­vang van het evene­ment 50% van het totale inschrijf­geld;
  • Van de 7e tot aan de dag van het evene­ment 100% van het totale inschrijf­geldopGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •