Liefde - Leven - Lichaam

Met je kind in gesprek over groeien in man/vrouw zijn

Webinar dins­dag 23 april van 20.00 tot 21.30 uur

Flyer - Liefde-LevenLichaam

‘Mam, hoe komt de baby in je buik?’ ‘Lars kijkt zo raar naar mij.’ ‘Puk is nu mijn vriendinnetje.’ Kin­de­ren zijn nieuws­gie­rig, maken van alles mee, en horen en zien veel om zich heen dat te maken heeft met liefde, leven en lichaam. Ze komen in aanra­king met beel­den of ideeën over puber­teit en volwassen wor­den: on­der­wer­pen waar je als ouder zelf je kind in wil opvoe­den. Dat kan best een uit­daging zijn. Hoe ga je als gelo­vi­ge ouders het gesprek aan met je zoon of dochter over het groeien van jongen tot man en meisje tot vrouw?

Ouder en kind 

Er zijn gelukkig veel mooie ma­te­ri­alen die ouders en kin­de­ren kunnen gebruiken. Bij dit webinar krijg je toelich­ting op drie heel prak­tische publi­ca­ties. Het zijn projecten om als ouders met je kind op een inte­gere en eer­lijke manier in te gaan op die won­der­lijke ont­wik­ke­ling van meisje tot vrouw en jongen tot man: bio­lo­gisch én vanuit het plan dat God met ieder mens heeft.

De projecten

Het gaat om de projecten ‘Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam’, ‘Meisje tot vrouw’ en ‘Expeditie XY’. De projecten richten zich op kin­de­ren in de boven­bouw van het basis­on­der­wijs en iets daarboven.

Marieke Goes, Loes Reijn­ders, Luc Simons pr. en Yvonne Koopman ver­zorgen de pre­sen­ta­ties. Zij hebben zelf meege­schre­ven aan een project of werken mee aan de ont­wik­ke­ling ervan.

De tekst gaat ver­der onder het plaatje

Projecten

Het cadeau

Bij het webinar zal de meeste aan­dacht uit­gaan naar het nieuwe en bij­zon­dere project ‘Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam’. Dit thuis­pro­ject, bestaande uit een kin­der- en ouder­deel, gaat onder meer in op hoe God ons heeft bedoeld, als man, als vrouw. En ook hoe seksua­li­teit en vrucht­baar­heid passen binnen het plan dat Hij met iedere mens heeft.

Naast ‘Het cadeau’ zal over de inhoud en bedoeling van de projecten ‘Meisje tot Vrouw’ en ‘Expeditie XY’ wor­den ver­teld. Deze projecten bestaan al in het bui­ten­land en zijn op het moment voor Neder­land in ont­wik­ke­ling.

Tijdens het webinar is er gelegen­heid vragen te stellen, of stuur ze vooraf op per e-mail:

Prak­tisch

datum: dins­dag 23 april 2024
tijd: 19.45 uur - digitale inloop
20.00 uur - aan­vang webinar
21.30 uur - einde
aanmel­den: vóór vrij­dag 19 april
pro­mo­tie: Download hier de flyer (pdf)

Sprekers

Marieke Goes

Marieke GoesMarieke Goes is getrouwd, moe­der van 7 en runt samen met haar man een fruitteelt­bedrijf in De Meern. Ze stu­deerde Neder­lands en musico­lo­gie. Vanaf haar tiener­ja­ren is ze betrokken bij veel ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten voor de jeugd in de Kerk zoals kin­der­kampen en gezins­da­gen en -weeken­den, steeds met speciale aan­dacht voor de catechese.

In haar pa­ro­chie Gerardus Majella te Utrecht is ze verant­woor­de­lijk voor het gezins­werk zoals de kin­der­club, de voor­be­rei­ding op de Eerste H Communie en de kin­der­woord­dienst. Ze heeft aan de ont­wik­ke­ling en de teksten van het project ‘10 brieven over liefde, leven en lichaam’ mee­ge­werkt.

Loes Reijn­ders

Loes ReijndersLoes Reijn­ders is getrouwd met Roy. Samen met hun 5 kin­de­ren wonen ze in Weert (Midden-Limburg). Van beroep is Loes fysio-therapeute. Ze is nu bewust fulltime moe­der om thuis bij de kin­de­ren te kunnen zijn. Op school en in de Kerk zet ze zich actief in voor vrij­wil­li­gers­werk dat vooral gericht is op ge­zin­nen, zoals gezins­week­enden. Vanuit die in­te­res­se is zij ook betrokken geraakt bij het project ‘Meisje tot vrouw’.

Loes is een van de auteurs van ‘Limburgs Liefste’, een eMagazine gericht op het bemoe­digen, in­spi­re­ren en verbin­den van katho­lie­ke en pro­tes­tantse christenvrouwen in Limburg.

Luc Simons

Kapelaan Luc SimonsKape­laan Luc Simons is pries­ter van het bisdom Roermond en heeft al sinds vroeg in zijn pries­ter­lijk leven bij­zon­dere aan­dacht voor de pas­to­raal voor ge­zin­nen en alles wat aan deze pas­to­raal kan bijdragen. Hij raakte in het bij­zon­der geïn­te­res­seerd in de catecheses van de heilige Paus Johannes Paulus II over het thema licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit, die bekend zijn gewor­den onder de titel ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’. In vele cursussen, weeken­den en inlei­dingen brengt hij deze - nog veelal verborgen - schat van de Kerk onder de aan­dacht bij jon­ge­ren, stu­den­ten, stellen die zich voor­be­rei­den op het huwe­lijk, gehuw­den, celi­ba­tairen en geïn­te­res­seer­den.

Luc Simons behaalde een Master ‘Marriage and Family’ en een Licentiaat in de theo­lo­gie aan het Inter­na­tio­naal Theo­lo­gisch Instituut in Oos­ten­rijk. Hij is medeauteur van diverse publi­ca­ties en het project het project ‘10 brieven over liefde, leven en lichaam’. Hij is sinds het begin betrokken bij de organi­sa­tie van het OpGROEIsymposium.

Yvonne Koopman

Yvonne KoopmanYvonne Koopman is echt­ge­note en moe­der van twee jong­vol­was­se­nen. Ze is jour­na­liste en heeft zich altijd bezigge­hou­den met on­der­wer­pen die huwe­lijk, gezin en opvoe­ding aan­gaan vanuit het katho­lie­ke gezichts­punt, met speciale aan­dacht voor seksuele opvoe­ding.

Als jour­na­list was ze werk­zaam bij het week­blad Katho­liek Nieuws­blad en sinds 2012 is ze nauw betrokken bij Radio Maria. Ze ver­zorgt work­shops, lezingen en trai­ningen rondom de thema’s huwe­lijk, gezin en opvoe­ding. Ze is medeauteur van het project ‘10 brieven over liefde, leven en lichaam’. Yvonne heeft mede aan de oorsprong gestaan van het opGROEIsymposium. Ze is voor­zit­ter van Gezins­Plat­form Neder­land, een belangen­orga­ni­sa­tie die de stem van het gezin ver­te­gen­woor­digt rich­ting poli­tiek en media.opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •